Omgevingsvergunning voor de locatie nabij Steenhouwerslaan 36 in Staphorst

DeStaphorstgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Omgevingsvergunning voor de locatie nabij Steenhouwerslaan 36 in Staphorst.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een omgevingsvergunning verleend voor:1.de aanleg van een damwand binnen het A-oppervlaktewaterlichaam W8728 en bijbehorende beschermingszone nabij Steenhouwerslaan 36 in Staphorst (dossiernummer Z/24/059618; datum verzending 19 februari).Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt reageren als u het niet hier mee eens bent.Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt ter inzage tot en met de bezwaartermijn. Wilt u stukken van een omgevingsvergunning inzien dan kan dat alléén op afspraak (zie laatste alinea). Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste:1.de naam en het adres van de indiener;2.de dagtekening (datum) van het bezwaarschrift;3.de gronden van het bezwaar;4.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht. Aan het indienen van bezwaar zijn geen kosten verbonden. Een bezwaar kan schriftelijk worden ingediend of digitaal met het daarvoor bestemde formulier op de website van het waterschap https://secure.wdodelta.nl/form/bezwaar-maken-tegen-beslissing-waterschap/over-dit-formulier-0. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD of e-herkenning). Een per e-mail ingediend bezwaarschrift wordt inhoudelijk niet in behandeling genomen. Indiening van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Bij het indienen van een voorlopige voorziening moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Nadere informatie kunt u vinden via www.rechtspraak.nl. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.Meer informatie? Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende dossiernummer.

 

Onderwerp: Bestuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/wsb/2024.

Dit artikel verscheen op deStaphorstgids.nl op 22-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Staphorst, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deStaphorstgids.nl
Redactie deStaphorstgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Staphorst
  2. wsb-2024-2912

Gerelateerde berichten